Politechnika Wrocławska
Siatki zajęć
Kursy (dzienne)
Kursy (zaoczne)
Kursy doktoranckie
Praca dyplomowa
KMEIF
Informacje
Studia I
Studia II
Staff
 

kierunek: Elektronika  

(Electronics)

  

specjalność: Aparatura Elektroniczna

(Electronic Equipment)

  

 

 Egzaminy Dyplomowe odbędą się

 

Pełną dokumentację (teczkę) należy złożyć

do dnia

 

Wykaz dokumentów: 

  1. Praca magisterska (1 egz. tzw. biblioteczny) podpisana i oceniona przez promotora.
  2. Praca do archiwum: drukowana dwustronnie (czcionka 8), numeracja stron - górny róg po zewnętrznej stronie kartki. Zaczynamy numerować ołówkiem  od oświadczenia o udostępnianiu pracy dyplomowej (strona nr 1), strona tytułowa (strona nr 2) i każda następna zapisana strona pracy dyplomowej. Ostatnią  ponumerowaną stroną pracy archiwalnej jest płyta CD  z elektroniczną wersją pracy, opisana wg wzoru: imię, nazwisko, tytuł pracy i rok ukończenia studiów. Całość dziurkujemy i zszywamy sznurkiem  wraz z teczką aktową. Praca archiwalna musi być oceniona i podpisana przez promotora.
  3. Potwierdzenie opłaty za dyplom - 60 zł (+ 40 zł. odpis dyplomu w języku obcym). Opłatę proszę dokonać poprzez Edukację CL.
  4. Zdjęcia – 4 szt. o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, (+ 2 szt. do odpisu w j. obcym).
  5. Karta zobowiązań – musi być podpisana przez prowadzącego pracę.
  6. Oświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia wraz z podaniem o odpis dyplomu w języku obcym (jeżeli odpis nie jest potrzebny proszę przekreślić podanie). Oświadczenie należy złożyć w dziekanacie, a następnie po weryfikacji ocen dostarczyć do sekretarza komisji egzaminów dyplomowych.
  7. Oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy magisterskiej,
  8. Oświadczenie o tożsamości pracy archiwalnej z nośnikiem elektronicznym.
  9. Formularz zgłoszeniowy do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej (www.biurokarier.pwr.wroc.pl).

 

Zdjęcia (1 podpisane), potwierdzenie opłaty i kartę zobowiązań proszę składać w kopercie C6 podpisanej imieniem i nazwiskiem z podanym nr telefonu.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej znajdują się na: http://www.eka.pwr.wroc.pl/do_pobrania,41.dhtml

Wzory dokumentów potrzebnych do obrony znajdują się na stronie  http://www.weka.pwr.wroc.pl/do_pobrania,41.dhtml

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 4/E-1 u sekretarza Komisji dra Zbigniewa Świerczyńskiego.

 

 

Informacje o przedłużeniu terminu oddania pracy dyplomowej

 

1. Składanie wniosków o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej - do

2. Maksymalny termin przedłużenia pracy - do

3. Wprowadzenie przez studenta pracy dyplomowej do ASAP (Akad. System Archiwizacji Prac) -  do

4. Wygenerowanie raportu i wprowadzenie oceny do JSOS przez promotora - do

5. Składanie przez studenta oświadczenia o zrealizowaniu programu kształcenia w Dziekanacie - do

6. Egzaminy dyplomowe - 

 

Przedłużenia - pod warunkiem uzyskania gwarancji zorganizowania egzaminu dyplomowego w terminie do

 

  


Zakres egzaminu dyplomowego (studia magisterskie II stopnia - rok akademicki 2015/16)

 

Tematy kierunkowe:

 

1. Zadanie optymalizacji statycznej: typy i metody jego rozwiązania.

2. Algorytmy optymalizacji lokalnej i globalnej.

3. Metody numerycznego rozwiązywania układów algebraicznych równań liniowych.

4. Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.

5. Prędkość propagacji fal ultradźwiękowych w ciałach stałych, cieczach, gazach i w ośrodkach biologicznych.

6. Zasada działania lasera, typy laserów i ich podstawowe parametry.

7. Etapy kondycjonowania sygnału na przykładzie wybranego czujnika.

8. Propagacja światła w światłowodach, typy światłowodów, elementy światłowodowe i ich podstawowe parametry.

    

Tematy specjalnościowe (Aparatura Elektroniczna):

 

1.  Właściwości środowiska sprzętowego i programowego procesorów sygnałowych na wybranym przykładzie aplikacyjnym.

2.  Szybkość transmisji danych i odporność na zakłócenia w szeregowych interfejsach mikrokontrolerów.

3.  CMSIS - obszary objęte unormowaniem i efekty wprowadzenia standardu.

4.  Wybrane metody pomiaru odległości metodami optycznymi.

5.  Metody sztucznej inteligencji w zagadnieniach wnioskowania ilościowego i klasyfikacji.

6.  Zjawisko wyścigów, semafory i zmienne globalne funkcjonalne w LabVIEW.

7.  Przekształcenia punktowe i kontekstowe obrazów - własności i przykłady zastosowań.

8.  Modelowanie fizykomatematyczne i empiryczne: podejścia, podobieństwa i różnice.

9.  Idea pomiarów tomograficznych i jej realizacja na przykładzie wybranej techniki tomograficznej.

10. Mechanizmy komunikacji i synchronizacji w systemach operacyjnych mikrokontrolerów.

11. Metody dopasowania modeli liniowych i nieliniowych do danych eksperymentalnych.

12. Cechy języka VHDL charakterystyczne dla opisu sprzętu. 

 

 

 

Poniedziałek
6.04.2020r.
Imieniny
Pogoda

Gości online:1
(Zobacz listę)

Ogółem gości: 1454148
od dnia 11.05.2010

Valid XHTML 1.0 Transitional


 

© Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2009-2020.
KMEiF, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, tel. +48 71 320 62 32, fax. +48 71 321 42 77
wykonał Bartosz Majdański w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Janusza Mroczki